Zmiana Regulaminu Projektu

Zmiana Regulaminu projektu (17.10.2013)


Powiat piski na podstawie § 16 ust. 3  Regulaminu projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości” informuje, iż w Regulaminie projektu wprowadza się następujące zmiany:

 1.  W § 5 ust. 1 wykreśla się podpunkt „j” w brzmieniu: „złożyły dokumenty rekrutacyjne ale  nie  zakwalifikowały się do projektu w ramach pierwszego naboru.”
  Komentarz: Zmiana ta umożliwi złożenie formularzy kwalifikacyjnych osobom, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w I turze naboru, a tym samym zwiększy dostępność oferowanego wsparcia osobom pozostającym bez zatrudnienia.
  2.    W § 9 ust. 2  otrzymuje brzmienie:
  „a) jednorazową dotację inwestycyjną dla min. 90 osób ( w I turze 46 osób  i II turze 44 osoby) na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie  do 39 535 PLN.”
  Komentarz: Zmiana ta zwiększa liczbę osób , które otrzymają  jednorazową dotację inwestycyjną, w tym liczbę osób, które otrzymają  jednorazową dotację inwestycyjną w  I turze naboru wniosków (zwiększenie o 2 osoby).
  „b) podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie  do 1600  PLN przez okres pierwszych 6 miesięcy liczonych od dnia podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego  – dla min. 90 osób.”
  Komentarz: Zmiana ta zwiększa liczbę osób, które otrzymają  podstawowe wsparcie pomostowe (zwiększenie o 2 osoby).
  3.    w §  11 ust. 7 wykreśla się „nie” przed „kwalifikowalnym”. W następstwie tego ustęp ten  przyjmie brzmienie: „Wynagrodzenie osób powołanych do pracy w KOW jest wydatkiem kwalifikowalnym. Pracownicy Beneficjenta (Projektodawcy) biorący udział w realizacji projektu i otrzymujący już z tego tytułu wynagrodzenie, nie otrzymują dodatkowych środków w związku z udziałem w pracach KOW (podwójne wynagrodzenie).”
  4.    W §12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Beneficjenci pomocy, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną uprawnieni są do korzystania z pomocy finansowej mającej ułatwić im utrzymanie płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej tj.: podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości 1600 PLN przez okres pierwszych 6-miesięcy działalności (liczonych od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego) przewidzianego dla 90 Beneficjentów pomocy.”
  Komentarz: Zmiana ta zwiększa liczbę osób, które otrzymają  podstawowe wsparcie pomostowe (zwiększenie o 2 osoby).

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do Regulaminu  projektu po upływie 5 dni od podania ich do publicznej wiadomości.