Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (09.06.2014)

Powiat Piski informuje, że rozpoczyna  nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w okresie  od 16 czerwca do 18 czerwca 2014 r.  
Nabór wniosków skierowany jest do uczestników projektu, którzy zawarli umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Warunkiem ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w wersji papierowej) wraz z załącznikami.


Wnioski będą przyjmowane w Biurze projektu w Piszu od poniedziałku do środy(16-18.06/2014) ,  godzinach: od  7:30-15:30.


Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej projektu z zakładki „Regulaminy i formularze”  (załączniki nr 11,11a,11b,11c,11d) oraz jest dostępny w Biurze projektu w Piszu.

 

Uwaga: We wniosku na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w treści uzasadnienia należy wpisać szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i wysokości wydatków planowanych do poniesienia w ramach wsparcia.

 


 

Informacja (30.04.2014)

 

Powiat Piski informuje, iż w sprawach dotyczących Jednorazowej Dotacji  Inwestycyjnej oraz Wsparcia Pomostowego prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Biurem Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

 


 

Informacja dotycząca dokumentów wymaganych do podpisania umowy oraz formy zabezpieczenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej. (15.04.2014)

 

Na podstawie § 10 ust. 6 Regulaminu projektu w celu podpisania umowy prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:


1. dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG, KRS lub innego właściwego rejestru),
2. kopię dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej,
3. kopię dokumentu poświadczającego nadanie numeru NIP;
4. kopię dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZFA) prowadzonej działalności gospodarczej,
5. zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
6. zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (zgodnie z § 10 ust. 9 Regulaminu projektu),
7. akt własności lub umowę najmu (użyczenia, dzierżawy) lokalu,
8. zgodę właściciela lokalu na dokonanie prac adaptacyjnych we wskazanym we wniosku zakresie.pkt.
9. umowa rachunku bankowego na firmę.
10. oświadczenie poręczyciela oraz współmałżonka.

 

Prosimy o przygotowanie pisma z propozycją dwóch rodzajów zabezpieczeń otrzymanego wsparcia, zgodnie z § 10 ust. 9 Regulaminu projektu mogą to być:


a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub z poręczeniem wekslowym (aval) poręczonym na zasadach określonych w lit d);
b) ustanowienie hipoteki;
c) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;
d) poręczenie osób fizycznych: 2 osoby fizyczne zatrudnione na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 2 lata, licząc od dnia złożenia wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną, oraz inne osoby (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści) uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 1.600,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia lub 1 osoba spełniająca wymienione wcześniej warunki – uzyskująca dochód brutto nie niższy niż 2.000,00 zł miesięcznie. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź poręczyciela – dotyczy także małżonków posiadających intercyzę. Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, jak również do Beneficjenta należy ostateczna decyzja o jego zaakceptowaniu;
e) poręczenie bankowe,
f) gwarancja bankowa,
g) zastaw na prawach lub rzeczach,
h) blokada rachunku bankowego,
i) poręczenie Funduszu Poręczeniowego.

do pobrania: zaświadczenie o zarobkach , oświadczenie majątkowe


Wybrane przez Beneficjenta Pomocy warianty form zabezpieczenia wymagają akceptacji przez Beneficjenta.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA UMOWY NA OTRZYMANIE BEZZWROTNEJ DOTACJI  INWESTYCYJNEJ – plik pdf


 

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH DOTACJI INWESTYCYJNYCH W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości” (15.04.2014)

 

Powiat Piski informuje, że zakończona została ocena merytoryczna złożonych wniosków
o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w ramach II edycji projektu pn. „Mazurski wilk  przedsiębiorczości”.
Jednorazowe dotacje inwestycyjne zostaną udzielone dla 44 uczestników projektu, którzy uzyskali najwyższą punktację. W załączeniu zamieszczamy listę rankingową złożonych wniosków.

Lista rankingowa złożonych wniosków – plik pdf

Komisja Oceny Wniosków zakwalifikowała do dofinansowania wnioski od poz. 1 do 44. Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewyczerpania puli środków przewidzianych na dotacje inwestycyjne, wsparcie finansowe może być przyznane kolejnemu uczestnikowi, który otrzymał wymaganą liczbę punktów.
Zgodnie z § 11 ust. 31 Regulaminu projektu „Uczestnik projektu, któremu w wyniku oceny KOW przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dotacji ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowanych (nieuprawnionych, nieuzasadnionych lub zawyżonych w porównaniu ze stawkami rynkowymi), ma prawo podjąć negocjacje, o ile dysponuje istotnymi argumentami świadczącymi o prawidłowości swoich założeń budżetowych. Negocjacje należy podjąć w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma informującego o tym przypadku (o zachowaniu tego terminu decyduje data nadania pisma przez uczestnika do biura projektu)”.
Pragniemy jednocześnie poinformować wszystkie osoby zakwalifikowane do dofinansowania, że otrzymają pisma z informacją o wynikach oceny merytorycznej.


 


NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ (12.03.2014)


Informujemy, że w dniach od 27 do 31 marca 2014 r. (z wyłączeniem soboty i niedzieli) odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestników projektu: ,,Mazurski wilk przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Projektu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest ukończenie usługi szkoleniowo-doradczej oraz złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dwóch egzemplarzy wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami (w wersji papierowej) .

Wnioski będą przyjmowane – w Biurze Projektu w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój 35
od 27 do 31 marca 2014 r.  (z wyłączeniem soboty i niedzieli)
w godz. 8.00-15.00

Wniosek wraz z załącznikami można również pobrać z zakładki ,,Regulaminy i formularze” oraz jest dostępny w Biurze Projektu w Piszu.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków uzyskają Państwo w Biurze Projektu ,,Mazurski wilk przedsiębiorczości” , pod numerem telefonu  87 425 47 63

 

Pliki do pobrania

Plik w PDF

Plik w WORD

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej + załączniki

 05  05

Biznesplan

 5a  5a

Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i/lub usług

 5b  5b

Oświadczenia o niezaleganiu ze skład. na ubezpieczenie społeczne

 5c  5c

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

 5d  5d

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

 5e  5e

Formularz informacji

 5f  5f

 


 

USŁUGA SZKOLENIOWO-DORADCZA (07.03.2014 r.)

 

Informujemy, że w ramach realizacji projektu :,,Mazurski wilk przedsiębiorczości” dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie od 17.03.2014 r. do 22.03.2014 r. zostanie przeprowadzona usługa szkoleniowo-doradcza w następujących formach:


•    szkolenie grupowe-40 godzin lekcyjnych.
•    doradztwo indywidualne- 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika.


Usługa szkoleniowo-doradcza rozpocznie się 17 marca 2014 r. o godz. 8.00

Miejsce realizacji zajęć: ,,Hotel nad Pisą ‘’ , 12-200 Pisz ul. Ratuszowa 13.

Wykonawcą usługi szkoleniowo-doradczej jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram realizacji usługi szkoleniowo-doradczej.

Grupa I ( uczestnicy z powiatu węgorzewskiego i giżyckiego);
Grupa II (uczestnicy z powiatu piskiego);


Informacje dotyczące usługi szkoleniowo-doradczej uzyskają Państwo w Biurze Projektu:, ,Mazurski wilk przedsiębiorczości”, pod numerem telefonu 87 425 47 63

 

 


 

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU – II nabór (03.03.2014)
 

Powiat Piski  informuje, że zakończona została rekrutacja do II edycji projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 51 kandydatów oraz 1 uczestnik projektu. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.


Lista rankingowa uczestników – kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

Informujemy również, że realizacja usługi szkoleniowo – doradczej  dla osób zakwalifikowanych
do projektu będzie w terminie od 17 marca 2014 r.  do  22 marca 2014 r.  w następujących formach:

• szkolenie grupowe – 40 godzin lekcyjnych,
• doradztwo indywidualne – 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika.

Poniżej zamieszczamy listę rezerwową osób, niezakwalifikowanych do udziału w  projekcie.

Lista rezerwowa osób niezakwalifikowanych do udziału w  projekcie.


 
Zgodnie z Regulaminem projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości” (§ 7  ust. 19) „Od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie”.

 

Informacje dotyczące  procesu rekrutacji uzyskają Państwo w Biurze Projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”, pod numerem  telefonu -  87 425 47 63

 


 

HARMONOGRAMY SPOTKAŃ Z DORADCAMI ZAWODOWYMI (18.02.2014)

 

Powiat Piski zaprasza osoby bezrobotne z powiatu piskiego, giżyckiego i węgorzewskiego na spotkania z doradcami zawodowymi w celu określenia predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”:

 

1. Szczegółowy harmonogram dla osób bezrobotnych z powiatu piskiego;


2. Szczegółowy harmonogram dla osób bezrobotnych z powiatu giżyckiego;


3. Szczegółowy harmonogram dla osób bezrobotnych z powiatu węgorzewskiego

 

 


 

Zakończenie  oceny merytorycznej  formularzy kwalifikacyjnych przez Komisję Oceny Wniosków (II etap rekrutacji)  (18.02.2014)

 

Powiat Piski - Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż w dniu 14 lutego 2014 r. zakończyła się ocena merytoryczna Formularzy Kwalifikacyjnych do projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”.

Łącznie  w ramach  II naboru wpłynęło 211 Formularzy Kwalifikacyjnych,  z czego 1 formularz został odrzucony,  ponieważ nie spełnia kryteriów udziału w projekcie.

Lista Formularzy Kwalifikacyjnych  zakwalifikowanych do  III etapu rekrutacji (ocena przez doradcę zawodowego predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej) – zgodnie z § 7 ust.9 lit.c Regulaminu projektu (link do pliku . pdf).

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym będzie ukazywał się na stronie internetowej z wyprzedzeniem minimum 3 dni przed planowanym terminem spotkania.

Lista formularzy, które nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji i tym samym utraciły możliwość udziału w projekcie

Lista formularzy kwalifikacyjnych odrzuconych, które nie spełniają kryteriów udziału w projekcie.

 

 


 

Rozpoczęto etap oceny formalnej Formularzy Kwalifikacyjnych. (24.01.2014)

 

   Powiat Piski-Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, iż od dnia 20.01.2014 roku rozpoczęła się ocena formalna Formularzy Kwalifikacyjnych do projektu: ,,Mazurski wilk przedsiębiorczości”.

Jednocześnie informujemy, iż od 03.02.2014 roku planujemy rozpocząć ocenę merytoryczną Formularzy Kwalifikacyjnych.

Niezwłocznie po zakończeniu oceny merytorycznej wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu. 

 


 

II REKRUTACJA DO PROJEKTU „MAZURSKI WILK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

 

Powiat piski informuje, że w dniach od  13 stycznia 2014 r. do 17 stycznia 2014 r. rozpoczyna II nabór formularzy kwalifikacyjnych do projektu "Mazurski wilk przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Formularze będą przyjmowane:

w Biurze Projektu/ Starostwo Powiatowe w Piszu
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, pok. 35 (II piętro)
Tel. 87 425 47 63
w godz. 10:00-18:00

w Punkcie Rekrutacyjno – Konsultacyjnym w Węgorzewie
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie
ul. Gen. J.Bema 16A
11-600 Węgorzewo, pokój nr 11
tel. 87 429-69-10
w godzinach: pn.-pt.: 15:00-18:00

w Punkcie Rekrutacyjno-Konsultacyjnym w Giżycku
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
ul. Gdańska11
11-500 Giżycko, pokój nr 3
tel. 87 429-64-52
w godzinach: pn.: 16.00-19.00, wt.-pt.: 15:00-18:00


Informujemy, że zostaną przyjęte wszystkie formularze kwalifikacyjne złożone we wskazanym terminie.

Przed złożeniem formularza kwalifikacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem projektu dostępnym w zakładce Regulaminy i Formularze .

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia naboru są dostępne w zakładce Regulaminy i Formularze.